THƠ TUẦN CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM B 2021

Gia cô bê với Gioan,

Là con Giê bê đê đến gần Chúa yêu.

Cùng xin với Chúa một điều,

Điều gì? Thầy hỏi cứ nêu xem nào.

Mai kia vương Quốc Thầy vào,

Chúng con hai đứa xin trao uy quyền.

Bên tả bân hữu đôi bên,

Mỗi người một ghế hai viên cận thần.

Chúa liền ngỏ ý phân trần,

Xin mà chẳng hiểu mình cần xin chi?

Nghĩ suy định hướng tư duy,

Tưởng theo phương cách hiện thì kiếp nhân.

Muốn vào vương quốc hưởng phần,

Liệu rằng chén đắng nhọc thân não nề.

Cũng như phép rửa nhiêu khê,

Rửa bằng lửa máu tái tê cõi lòng.

Các con chịu uống được không?

Dạ thưa được. Chúa chí công trả lời.

Được thì cũng sẽ được thôi,

Việc khi vào đó ai ngồi ở đâu,

Thầy không quyền hạn ban trao,

Mà do đã định chỗ nao thuận tình.

Mười môn đệ thấy bực mình,

Người kêu họ lại phân minh mà rằng :

Các con hẳn biết rõ ràng,

Những nhà lãnh đạo quyền năng ở đời.

Lấy quyền mà chỉ định thôi,

Tựa như người chủ sai người công nhân.

Các con trái ngược trọn phần,

Muốn làm lớn tất phải khoan nhượng nhiều.

Trở thành đầy ớ đáng yêu,

Muốn làm đầu ắt phải theo quy trình.

Tự làm nô lệ nhiệt tình,

Cho đi phục vụ nhân sinh cõi đời.

Cũng như bản thể Con Người,

Hiến mình chết cứu nhân loài vãn sinh.

Hoàn vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *