Thơ Tuần Chúa Nhật XXIX Thường Niên năm A 2023

Mt 22,15-21.

      Những người thuộc phái Pha-ri-sêu,

Họ đi bàn bạc đôi điều như sau :

      Rỉ tai bày một mưu sâu,

Cài sao để Chúa nói câu lỡ lời.

      Sai môn đệ họ,đồng thời.

Cùng đi chung với những người Hê-rô-đê.

      Gặp Ngài họ đặt vấn đề :

“Chúng tôi đã biết đã nghe về Thầy :

      Người ngay thẳng chẳng nể ai,

Chỉ đường sự thật hiện Ngài chọn đi.

      Người không căn cứ những gì,

Xét người không phải chỉ duy bề ngoài.

      Nên Thầy xét đoán chẳng sai,

Thầy cho ý kiến việc này ra sao ?

      Chúng tôi nộp thuế cách nào,

Cho Xê-da hoặc nộp bao nhiêu vừa.

      Hay là không nộp xin thưa?”

Chúa Giê-su đã biết thừa ác mưu.

      Nên Ngài đã nói ra điều :

“Các ông đã thử tôi nhiều xưa nay.

      Giả hình hai mặt kiểu này,

Đưa đồng tiền nộp thuế đây xem nào?”

      Móc đưa đồng bạc trong bao,

 Chúa xem.Người hỏi hình nào trong đây.

      Họ thưa Cê-da đó thưa Thầy,

Bấy giờ Ngài bảo họ ngay rằng là :

      Của Cê-da trả Cê-da,

Của Thiên Chúa phải đem ra trả Người.

Hoàn Vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *