THƠ TUẦN CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM C 2022

Lc 12,49-53.

Thầy đem lửa đến thế gian,

Muốn cho bùng cháy tỏa lan rực hồng.

Chịu cùng phép rửa và lòng,

Thầy hằng khắc khoải khát mong hoàn thành.

Các con tưởng đấng nhân lành,

Đến đem hoan lạc rạng danh cho đời.

Không đâu hỡi các con ơi !

Lửa đem đến khiến con người chống nhau.

Nhà năm người sẽ đối đầu,

Thành hai phe phái chẳng sao thuận hòa.

Con trai chống lại với cha,

Mẹ gườm con gái cùng là nàng dâu…,

Người thân còn chống đối nhau,

Huống chi lạ,bởi nhu cầu bản thân.

Phải chăng Chúa : một vị thần,

Tạo bao tiêu cực thế nhân bất hòa ?

Không đâu tình Chúa bao la ,

Theo chân lý thì thiện tà khắc nhau.

Yêu thương chân thật làm đầu,

Duy tâm duy vật chẳng bao song hành.

Hoàn vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *