Thơ Tuần Chúa Nhật XV Thường Niên Năm B 2024

(Mc 6, 7-13)

Chúa mời gọi nhóm mười hai,

Lại và đã bắt đầu sai loan truyền.

Từng hai người một ban quyền,

Trừ tà, trừ quỷ, oan khiên chữa lành.

Ngài rằng: “Này hỡi các anh,

Đừng mang gì hết đua tranh trên đường.

Chỉ trừ cây gậy tựa nương,

Không mang bao bị hay lương thực gì.

Thủ tiền giắt túi làm chi,

Mang đôi dép cũng được khi đi đường.

Không mặc hai áo không rương,

Đi đâu bất luận nẻo đường, nếu ai.

Mời vào tính cách van nài,

Chứ không chiếu lệ mỉa mai chớ vào.

Một khi vào ở nhà nào,

Ở nguyên đó đến khi chào ra đi.

Nơi không tiếp đón nếu vì,

Không nghe, không muốn tức thì ra ngay.

Bụi chân phủi lại tại đây,

Tỏ rằng phản đối điều này thực thi.”

Giảng rao khởi sự ra đi,

Kêu mời sám hối kiên trì ăn năn.

Các ông trừ được ác thần,

Xức dầu cho những bệnh nhân cùng là.

Cứu người đau ốm rên la,

Chữa cho khỏi bệnh cùng là ủi an.

Hoàn Vũ 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *