THƠ TUẦN CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM B 2021

Hai môn đệ một sai đi,

Trừ thần ô uế Người thì ban cho.

Chúa còn cẩn thận dặn dò,

Đừng mang gì hết để lo phần mình.

Ngoài cây gậy tỏ quyền linh,

Không tiền không bị chứng tình hiến thân.

Chân đi dép một áo quần,

Đến đâu người đón đừng ngần ngại vô.

Ở yên đó chẳng nghi ngờ,

Chữa lành bệnh chớ hững hờ thực thi.

Kẻ không nghe không tiếp thì,

Ra đi phủi bụi chân, ghi dấu rằng :

Lộ lòng chai đá kiêu căng,

Tiếp đi làm mọi chức năng Chúa truyền.

Mời thống hối cứu oan khiên,

Xức dầu trừ quỷ giải phiền chúng sinh.

Nếu ai không hợp ý mình,

Thì đừng cưỡng ép sinh kình chống nhau.

Hoàn vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *