Thơ Tuần Chúa Nhật XIII Thường Niên năm A 2023

Mt 10,37-42.

      Cùng môn đệ Chúa phán là :

“Ai yêu cha mẹ hơn Ta , điều này,

      Cùng yêu con cái hơn Thầy,

Thì không xứng đáng vui vầy nước Cha.”

      “ Kẻ không đón nhận ý Ta,

Chối từ vác Thánh giá mà đi theo.”

      “ Thì tương tự cũng một điều:

Là không thuộc dạng kẻ yêu mến Thầy”

      “ Kẻ lo tìm sống đời này,

Thì rồi sẽ mất xum vầy đời sau”.

      “ Kẻ nào đáp ứng nhu cầu,

Hy sinh mạng sống rõi theo gót Thầy”.

      “ Mai sau ắt được xum vầy,

Sẽ tìm được mạng sống này bên Ta”.

      “ Kẻ nào tiếp các con là :

Tiếp Thầy cùng lẽ đón Cha sai Thầy”.

       “Đón tiên tri bởi lẽ này,

Với danh ngôn sứ được đầy phúc ân”.

      “ Được dành công phúc trọn phần,

Từ tiên tri ấy phát phân đền bù”.

       “Tiếp người hiền hậu khiêm nhu,

Với danh công chính dẫu dù thiệt thân”.

      “ Mai sau sẽ đươc hưởng phần,

Của người công chính phát phân công bình”.

      “ Cho người bé mọn chút tình,

Dẫu ly nước lã với danh nghĩa này”:

      “ Bởi là môn đệ của Thầy,

Việc làm tuy nhỏ vẫn đầy nghĩa ân”.

      “ Kẻ này ắt chẳng mất phần,

Đền công từ Chúa chí nhân,đáp tình”.

Hoàn vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *