Thơ Tuần Chúa Nhật XI Thường Niên năm A 2023

Mt 9-36-10,8

       Chúa Giê-su thấy đám đông,

Tâm tư thổn thức chạnh lòng xót thương.

       Lầm than vất vưởng bên đường,

Như bày chiên lạc náu nương đang chờ.

       Nói cùng môn đệ bấy giờ,

“Lúa đồng chín rũ làm ngơ sao đành.”

      “ Thợ gặt lại ít chân thành,

Hãy xin chủ ruộng nhanh nhanh sai người”.

       “Thợ ra gặt lúa kíp thời,

Đem vể đập sảy tồn nơi an toàn”

       Rồi Người gọi môn đệ đoàn,

Mười hai tụ tập, rộng ban mọi người.

       Trên thần ô uế ở đời,

Chữa lành bệnh hoạn, tật thời hiện mang.

       Mười hai môn đệ rõ ràng :

Liệt kê tên mỗi vị rằng sau đây:

       Đứng đầu Si-mon vị này ,

Còn tên khác lúc theo Thầy: Phê-rô

       An-rê anh lớn hiện giờ,

Tiếp  Gia-cô-bê cũng đang chờ,ân ban.

      Con của Dê-bê-đê và Gio-an,

Em Gia-cô-bê.Hiện sẻ san hợp đồng.

      Với Phi-líp-phê cũng đồng lòng

Cùng Ba-tô-lô-mê-ô, giữ hợp đồng hoan ca.

       Mát thêu và Ông Tô-ma,

Là người thu thuế cùng là Gia-cô-bê.

       Là con của Ông An-phê,

Và Ta-đê-ô.Nhóm chẳng nề, Nhiệt tâm.

       Giu-đa Is-ca-ri-ốt đã sai lầm,

Là người bán Chúa mức tầm thảm thương.

       Vườn Cây Dầu tựa nguyện đường,

Chúa và môn đệ náu nương cuối ngày.

       Chúa vào cầu nguyện ở đây,

Chúa Giê-su phái mười hai nói rằng :

       “Đừng vào trong các xóm làng.

Bởi vì thành kiến liên bang hận thù”.

      “ Nên người dân ngoại cũng như,

Người Sa-ma-ri-ta nữa chối từ không vô.

      “ Tốt hơn là hãy chăm lo,

Cho bầy chiên lạc đang chờ : Is-ra-en.”

      “ Dọc đường cũng hãy rao lên,

Nước Trời đã đến sát bên ,cùng là”

      “ Anh em cũng hãy đi ra,

Chữa lành bệnh tật cùng là cứu sinh”.

      “ Chết cho sống  Lại thình lình,

Yếu đau cứu chữa với tình yêu thương.”

     “ Người cùi được sạch lạ thường,

Khử trừ ma quỷ là phường dối gian.

       Anh em đã được trao ban,

Nhận nhưng không, hãy phát hoàn cho không.

        Hoàn vũ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *