Thơ Tuần Chúa Nhật X Thường Niên Năm B 2024

(Mc 3, 20-35)
Khi Người đã trở về nhà,
Đám đông vội vã thế là kéo theo.
Mặt Trời chếch bóng về chiều
Chúa và môn đệ đói meo cồn cào,
Tuy nhiên cũng chẳng cách nao,
Rảnh rang ăn uống, dân nào có hay.
Thế nên trong đám dân này,
Bảo: “Người mất trí”, tra tay bắt Người.
Còn Kinh sư tự ở nơi,
 
Giê-ru-sa-lem xuống đồng thời phát ngôn.
“Bị vua quỷ Ben-dê-bun,
Ám nên Ông đã không còn khôn ngoan.
Thế nên Ông dựa hoàn toàn,
Dùng quỷ vương trừ quỷ”, bàn với nhau.
“Các ông mời đến đây mau”,
Dụ ngôn Chúa ngụ, ngõ hầu sánh như:
Nói cùng họ lẽ phạm trù:
Sa-tan sao lại loại trừ Sa-tan.
Nước nào chia rẽ bất an,
Ắt không bền vững lan tràn bất công.
Nhà nào sống giữa cộng đồng,
Nội tình chia rẽ sẽ không vững bền.
Sa-tan chia rẽ hai bên
Ắt không tồn tại căn nguyên bất hòa.
Từ căn cứ ấy suy ra:
Đến ngày tận số ắt là tiêu tan.”
Luận suy lẽ khác miên man,
“Kẻ không trù tính luận bàn trước khi.
Vào nhà người mạnh cướp gì,
Lại không trói chủ ngay khi mới vào.
Hoàn Vũ
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *