Thơ Tuần Chúa Nhật VII Thường Niên năm A 2023

Mt 5, 38-48.

Người xưa cũng đã bảo rằng :

Mắt thì đền mắt,bẻ răng răng đền.

Phần Thầy ,Thầy bảo không nên,

Cũng đừng chống kẻ cậy quyền ác hung.

Nhưng làm ngược lại hãy mừng,

Kẻ nào vả má trái đừng ngại đưa,

Giơ bên phải nữa đừng chừa,

Tát đi cho trọn cho vừa đủ đôi.

Áo ngoài kiện đoạt đồng thời,

Áo choàng đưa nốt cho người kiện ta.

Buộc con đi một dặm xa,

Đi thêm hai dặm nữa và hăng say.

Ai xin thì hãy cho ngay,

Đừng từ chối kẻ muốn vay của mình.

Nhiều điều cũng đã tường trình,

Chỉ yêu thương những kẻ mình thân thương.

Ghét người, không biết nhịn nhường,

Xem như thù địch lẽ thường kiếp nhân.

Phần Thầy đã nói nhiều lần,

Hãy yêu chân thật , thành phần hại ta.

Lấy lành báo oán , thứ tha,

Hãy yêu thù địch chớ mà ghét ghen.

Kẻ nào vu khống anh em,

Cũng như bắt bớ chớ nên bận lòng.

Để tâm hồn được trắng trong,

Xứng con cái Chúa lòng không nhuốm đời.

Là con Cha đấng trên trời,

Ngài như mưa đổ chẳng ngơi tuôn tràn.

Người lành kẻ dữ đôi phần,

Mặt trời chiếu tỏa xuống trần muôn phương.

Trên người công chính bất lương.

Yêu người đồng cảm chung đường với ta.

Điều này luận lý suy ra :

“ Đất đi chì lại “đâu là nghĩa ân.

Những người thu thuế thành phần,

Chẳng làm như thế ở trần đó sao.

Thân quen khi gặp mới chào,

Giống như dân ngoại quả nào khác chi.

Hơn gì họ ở hiện thì,

Người đời thường vẫn thực thi hằng ngày.

Các con hỡi hãy thật ngay,

Trọn lành như đấng tràn đầy tình thương.

Hoàn vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *