Thơ Tuần Chúa Nhật VI Thường Niên năm B 2024

Chúa nhật VI thường niên

(Mc 1, 40-45)

Có người hiện mắc bệnh phong,

Đến quỳ phủ phục hết lòng van xin.

“Lạy Ngài, xin hãy đoái nhìn,

Chữa tôi được sạch muôn nghìn đội ơn.”

Chạnh lòng trắc ẩn cội nguồn,

Đụng vào người ấy lệ tuôn ứa trào.

“Muốn anh được sạch” lời trao,

Tức thì khỏi bệnh anh bao xiết mừng.

Người nghiêm giọng bảo “Coi chừng,

Đừng nói gì hết điều mừng với ai,”

Đuổi đi ngay, đoạn Ngài sai,

“Trình tư tế, tránh oan sai lụy phiền.

Là anh được khỏi căn nguyên

Cùng dâng lễ vật: Lệnh truyền Môi-sê.

Để làm bằng chứng chở che,

Cho người ta biết chẳng hề tự nhiên.”

Vừa ra khỏi đã tuyên truyền,

Cùng loan tin ấy khắp miền nơi nơi.

Khiến Ngài không thể công khai,

Vào thành được phải ra ngoài đồng hoang.

Ngoại thành lưu lại xóm làng,

Dân từ khắp nẻo hiện đang kéo về.

Với Ngài để được xem nghe,

Bao nhiêu sự lạ, trọn bề yêu thương.

Hoàn Vũ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *