Thơ Tuần Chúa Nhật VI Thường Niên năm A 2023

Mt 5,17-37.

      Đừng lầm Ta đến thế gian,

 Hủy đi lề luật bỏ đoàn tiên tri.

      Nhưng ta đến để thực thi,

Kiện toàn luật lệ thích nghi từng thời.

      Này ta bảo thật các ngươi,

Cho dù tất cả đất Trời qua đi,

      Thì dù chấm,phết đã ghi,

Ở trong lề luật không gì sót đâu.

      Đến khi hoàn tất từ đầu,

Vậy ai hủy bỏ điều nào nhỏ thôi.

      Dậy cho người khác làm thời,

Xem như nhỏ nhất nước Trời mai sau.

      Cũng như đã nói từ đầu,

Ai tuân giữ,dậy người nào thực thi.

      Những người làm thế đươc ghi,

Là người cao cả ngay khi về Trời.

      Nếu không công chính hơn người:

Luật sư,biệt phái ắt thời loại ra.

      Các ngươi cũng đã nghe là :

Người xưa dậy chớ có mà sát nhân.

      Giết người ắt sẽ chịu phần,

Phạt nơi tòa án.Ta phân xử rằng :

      Ai mà phẫn nộ nói năng,

Nói cùng người khác là thằng là con.

      Thiếu lơi nhã nhặn ôn tồn,

Mắng là ngu ngốc ngoa ngôn nặng lời.

      Phạt nơi công nghị ở đời,

Rủa là khùng bị nhối nơi hỏa hào.

      Khi dâng của lễ cách nào,

Tự nhiên chợt thấy nôn nao trong lòng.

      Còn điều gì đó bất công,

Lễ dâng để đó về mong làm hòa.

      Xong rồi sẽ trở lại mà,

Tiến dâng của lễ lên Cha nhân từ.

      Liệu làm hòa với kẻ thù,

Khi còn cơ hội cũng như dọc đường.

      Kẻo họ điệu đến án đường,

Quan tòa theo lệ bình thường lại trao.

      Cho quân canh giữ tống vào,

Nhốt ngươi trong ngục chịu bao cực hình.

      Thật ta bảo luật công minh

Không ra khỏi nợ trong mình còn mang.

      Dẫu xu,đồng cũng rõ ràng.

Giữ mình chớ có đa mang ngoại tình.

      Còn ta xác định công minh,

Kẻ nhìn phụ nữ nảy sinh ước thèm.

      Dục tình ước muốn được xem,

Ngoại tình tư tưởng bởi niềm khát khao.

      Nếu con mắt cứ dán vào,

Gây nên tội để nó nào ích chi.

      Sao không móc mắt vất đi,

Cũng điều tương tự luận suy thế này :

      Gây nên tội bởi chân tay,

Chặt đi được phúc hơn đầy châu thân.

      Thà rằng vất bỏ một phần,

Hưởng vinh phúc khỏi trầm luân đời đời.

      Về phân ly có đôi lời,

Kẻ ly dị luật đồng thời đã ghi :

      Viết tờ ly đi đuổi đi,

Còn Ta,Ta bảo rằng thì hễ ai.

      Viết tờ ly dị là sai,

Ngoại trừ trường hợp ra ngoải tà dâm.

      Tạo nguyên cớ vợ sai lầm,

Ngoại tình bởi lẽ nhẫn tâm do mình.

      Ai cưới người thếu công minh,

Đã ly dị cũng ngoại tình tội mang.

      Cũng nghe lời đã luận bàn,

Ở đời chớ có thề gian điều gì.

      Phải thề thì hãy thực thi,

Giữ tuân cho trọn đã ghi bằng lời :

      Là vâng theo ý Chúa Trời,

Còn Ta,Ta bảo các ngươi đừng thề.

      Nhờ Trời chứng giám mời nghe,

Trời là ngai Chúa chớ hề dể khinh.

      Cũng đừng lấy đất điển hình,

Đất là bục bệ tạo sinh nhân loài.

      Giê-ru-sa-lem chốn trần ai,

Đừng dùng thề thốt vì ngai vua Trời.

      Đừng dùng đầu để làm nơi,

Mà thề,bởi tóc đồng thời mọc ra.

      Các ngươi nên nhớ rằng là :

Tóc dù một sợi Chúa ta định rồi.

      Trắng đen là ý của Người,

Các ngươi không thể khơi khơi đổi mầu.

      Về lời nói đã có câu :

Thấy sao nói vậy từ đầu dậy khuyên.

      Thêm điều đặt chuyện mối giềng,

Là do ma quỷ căn nguyên dối lừa.

Hoàn vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *