Thơ Tuần Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm B 2024

(Ga 15, 9-17)
Cùng môn đệ Chúa nói rằng:
“Chúa Cha Người đã vẫn hằng yêu Ta.
Thể yêu nào đã diễn ra,
Thì Thầy cũng thế thiết tha hết mình .
Yêu anh em kiếp nhân sinh,
Vậy anh em hãy trọn tình thương nhau.
Trong Thầy bền chặt dài lâu,
Nếu anh em giữ các điều giới răn.
Của Thầy, Thầy đã thương ban.
Anh em sẽ được muôn vàn phúc ân.
Như Thầy cũng đã giữ tuân,
Giới răn Cha dậy ở luôn trong Người.
Những điều ấy đã nói rồi,
Để anh em hưởng niềm vui của Thầy.
Và nên trọn vẹn từ nay.
Giới răn Thầy dậy là đây : tuân hành.
Yêu nhau như Đấng trọn lành.
Đã yêu nhân thế giáng sanh để rồi,
Không tình nào trọng trong đời,
Hơn người chọn chết cứu người mình yêu.
Thầy là bạn hữu yêu chiều,
Nếu anh em thực hiện điều Thầy ban.
Thầy không gọi kẻ hầu bàn,
Không là tôi tớ mà ăn với Thầy.
Bởi vì tôi tớ xưa nay ,
Không hề biết việc từ tay chủ làm.

Hoàn Vũ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *