Thơ Tuần Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa năm A 2023

  Ga 6,51-58.

       Với người Do-Thái Chúa rằng :

“Chính tôi là Bánh chức năng từ Trời.

       Bánh hằng sống khắp nơi nơi,

Ai ăn sẽ sống muôn đời trường sinh”.

      “ Bánh tôi ban tặng thiết tình,

Chính là Thịt Máu thuộc Mình tôi đây”.

      “ Cho nhân thế sống thỏa đầy,”

Ngươi Do-Thái nói thế này là sao?

       Họ tranh luận nói với nhau,

“Làm sao Ông có cách nào tặng không”?

       “Chúng ta ăn thịt của Ông”,

“Thật tôi bảo thật với lòng tôi đây.”

      “ Không ăn thịt,uống máu này.

Ắt không có sự sống ngay nơi mình”.

      “ Ai ăn và uống trọn tình,

Tôi cho sức sống trường sinh đời đời”.

      “ Và rồi chính bản thân Tôi,

Sẽ cho người ấy phục hồi đời sau”

      “ Vì tôi đã nói từ lâu,

Thịt tôi đích thực món đầu của ăn”

       “Máu tôi loại máu toàn phần,

Uống ăn Máu Thịt kiếp nhân ở đời”

     “ Là người ở lại trong Tôi,

Và tôi cũng ở với người đã ăn”.

      “ Như Cha uy dũng toàn năng.

Người hằng có trước quyết rằng sai tôi”.

      “ Tôi hằng ở lại trong Người,

Cách nào thì kẻ ăn tôi đồng thời”.

      “ Sống trong Cha hết mọi đời,

Vậy đây là Bánh từ Trời giáng lâm”.

      “ Không như bánh dạng âm thầm.

Tổ tiên để lại mức tầm kém xa”.

       “Ai ăn cũng chết còn là :

Bánh này ăn sống cùng Ta muôn đời”.

                                Hoàn vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *