THƠ TUẦN CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM B

Tung  hô vạn tuế hôm nay,

Chẳng lâu sau đó dơ tay tử hình.

Cõi lòng trong kiếp nhân sinh.

Thay đen đổi trắng tôn vinh theo thời.

Giu đa môn đệ nhuốm đời,

Tư duy duy vật tại nơi lòng mình.

Xin cho con chút thông minh,

Chọn đường chân lý công bình yêu thương.

Cậy ơn cứu chuộc đoạn trường,

Giúp con kiên vững thoát dương tín thành.

Hoàn vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *