Thơ Tuần Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên Năm B 2024

(Mc 16, 15-20)

Chúa xưa nói với các Ông:

“Anh em cùng hãy dốc lòng ra đi.

Tứ phương thiên hạ đoạn thì:

Tin Mừng loan báo hiểm nguy chớ sờn,

Ai nghe tin tưởng các con,

Chịu ơn phép rửa được ơn cứu đời.

Ai không tin bị án rồi,

Đây là những dấu lạ thời thực thi.

Đem theo thực hiện ngay khi

Kẻ nào tin tưởng ắt thì được ngay.

Kẻ nhân Danh Chúa cùng Thầy,

Sẽ trừ được quỷ cả ngay ngôn từ.

Nói nhiều tiếng lạ hoặc như,

Tay cầm được rắn dẫu dù chẳng may.

Uống nhằm thuốc độc điều này,

Cũng không hề hấn. Đặt tay chữa lành.

Những người bệnh tật vô danh,

Bao người được chữa trở thành chứng nhân.”

Nói xong nhìn xuống bàn chân,

Từ từ nhấc bổng toàn thân về Trời.

Ngai vàng được định một nơi,

Ngự bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng.

Các tông đồ quyết chí rằng:

Ra đi thực hiện chức năng loan truyền.

Được phù trì bởi Chúa trên,

Làm nhiều sự lạ đính kèm chứng minh.

Hoàn Vũ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *