Thơ Tuần Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên năm A 2023

Mt 28,16-20.

Mười một môn đệ ra đi,

Tới miền núi thuộc: Ga-li-lê Chúa truyền.

Đỉnh cao Chúa bảo leo lên,

Sau khi ổn định lặng yên thấy Người.

Các Ông bái.Có vài người,

Lại hoài nghi,Chúa đến nơi định thần:

“Trên trời,dưới đất thế nhân,

Mọi quyền hành Chúa chí nhân cho Thầy

“ Anh em cộng tác vào đây,

Ra đi thành lập khắp đầy muôn dân”.

“ Để thành môn đệ chuyên cần,

Làm phép rửa,loại tà thần bất tuân.”

“ Hãy nhân danh Chúa chí nhân,

Ngôi Con giáng thế Thánh Thần thêm ân”

Dậy tuân thủ mọi giới răn,

Mà Thầy truyền dậy thiết cần cho anh em.

Và Thầy chẳng kể ngày đêm,

Ở cùng đến tận thế thêm trọn đời.

Hoàn Vũ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *