THƠ TUẦN CHÚA NHẬT LỄ CHÚA MÌNH MÁU THÁNH CHÚA NĂM C 2022

Lc 9, 11b-17.

Giảng về nước Chúa cho dân,

Đồng thời chữa bệnh thiết cần cảm thương.

Chiều tà ngả bóng bên đường,

Đêm về môn đệ lẽ thường âu lo.

Bữa chiều giải quyết sao giờ,

Các ông mạo muội đến thưa với Thầy.

Xin Thầy ngừng giảng từ đây.

Và xin giải tán vì ngày sắp qua.

Để vào làng mạc hoặc là,

Cũng như lều trại để mà ngủ đêm.

Các ông nặng nỗi lo thêm,

Bữa chiều nhịn đói bèn đem hỏi Thầy.

Nhưng Người đã nói lại ngay,

Các con cho những người này ăn đi.

Làm sao có thể thực thi,

Chỉ năm chiếc bánh bột mì cá hai.

Trừ phi mua đủ ngần này,

Đàn ông ước độ tại đây năm ngàn.

Nói cùng môn đệ đang bàn,

Bảo cho ngồi xuống tràn lan đồng thời.

Nhóm chừng năm sáu chục người,

Các ông thực hiện y lời vừa xong.

Bánh năm hai cá Chúa cầm,

Ngước về Trời mắt đăm đăm dâng lời.

Chúc tụng Thiên Chúa đoạn rồi,

Bẻ ra phân phát cho người đồng môn.

Các ông dọn giữa vòng tròn,

Ăn no mọi nhóm vẫn còn thừa dư.

Được mười hai thúng, tạm từ,

Dân no lời Chúa cũng như no lòng.

Hoàn Vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *