Thơ Tuần Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh

Ba nhà đạo sỹ lên đường,

Theo sao chỉ chỗ Thiên vương giáng trần.

Gian nan khốn khó chẳng ngần,

Ước mong thiện ý sao thần sáng soi.

Ba nhà đạo sỹ tới nơi,

Hài nhi Thiên Chúa vào đời hạ sinh.

Đầy lòng cảm mến chân tình,

Ba nhà đạo sỹ cúi mình kính dâng.

Nhũ hương ,mộc dược,vàng ròng.

Tạ ơn dâng Chúa Hài Đồng Thiên vương.

Giúp con vững bước lên đường,

Tìm con Thiên Chúa giáng dương cứu đời.

“Vinh danh Thiên Chúa trên Trời”

Sai con giáng thế cứu người trần gian

Hoàn vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *