Thơ Tuần Chúa Nhật Lễ Ba Ngôi năm A 2023

Ga 3,16-18.

Với Ni-cô-đê-mô Chúa nói rằng:

“Các con hiểu thấu tình Cha chăng ?

Ngài yêu thế nhân hơn mọi sự.

Đến nỗi ban con xuống thế trần”.

 “Để tất cà ai tin Con ấy.

Thì không hề áy náy mọi thời.

Nhưng mà được sống đến muôn thuở

Về hưởng nhan Thánh chẳng khi ngơi”

 “Vì Chúa không sai con xuống thế.

Để luận phạt hay kể tội nhơ.

Nhưng để nhờ Con được sai đến.

Hưởng ơn cứu độ Người ban cho”.

 “Kẻ tin thì không bị luận phạt.

Ai không tin bị án phạt rồi.

Bởi danh con Chúa không tin cậy.

Nên mất đi cuộc sống đời đời”.

Hoàn vũ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *