Thơ Tuần Chúa Nhật IV Mùa Vọng năm B 2023

(Lc 1, 26-38)
Bà Ê-li-sa-bét có thai,
Đến nay sáu tháng Chúa sai sứ Thần.
Thần Gáp-ri-en đến địa phần,
Một thành miền gọi đất trần Ga-li-lê.
Vùng Na-da-rét làng quê,
Gặp trinh nữ vị hiền thê một người.
 
Là Giu-se hiện đương thời,
Thuộc dòng Đa-vit vua đời xa xưa.
Ma-ri-a rất ngây thơ,
Sứ thần hiện đến vào giờ ban đêm.
“Mừng vui lên, hãy vui lên,
Đấng đầy ân sủng Chúa trên ở cùng”.
Vừa nghe bà rất lạ lùng,
Tâm tư bối rối vô cùng hoang mang.
Âu lo nên tự hỏi rằng:
 
“Lời chào như vậy đượm mang nghĩa gi?”
Sứ Thần thưa “Chớ sợ chi,
Ma-ri-a thực sự thì được ơn.
Đẹp lòng Thiên Chúa chí tôn.
Giờ đây được chọn sinh con trai đầu.
Tên Ngài được đặt như sau :
Giê-su con Đấng Tối cao dũng huyền.
Ngài nên cao cả vô biên,
Sẽ ban ngôi báu uy quyền đức vua.
Ngai Đa-vít tổ tiên xưa,
Trị vì nhà Gia-cóp giờ, mãi sau.
Triều đại Người tự khởi đầu,
Đến vô cùng tận mãi sau muôn đời”.
Hoang mang tâm trạng chơi vơi,
Thưa cùng Thiên sứ, cuộc đời sẽ sao.
Vì tôi đã hứa từ đầu,
 
“Không hề đáp ứng nhu cầu đàn ông.”
“Xin đừng bối rối mông lung,
Thánh Thần Chúa xuống ngự trong lòng bà.
Quyền cao thượng đấng Thiên Tòa,
Sẽ luôn tỏa bóng chan hòa, thế nên.
Đấng sinh ra sẽ trọng quyền,
Vô cùng Thánh thiện mệnh tiên: Thiên triều.
 
Kìa Ê-li-bét, chị thân yêu,
 
Họ hàng thân thiết đồng liêu với Bà.
Tuy nay tuổi cũng đã già,
Đang mang thai sẽ khai hoa cùng thời.
Con trai sinh hạ trước Người
Bà luôn mang tiếng thói đời hiếm hoi.
Mà nay đã có thai rồi,
Tính ra được sáu tháng nơi thế trần.
Quyền năng của Chúa chí nhân,
Không gì không thể trọn phần thực thi”.
Bà Ma-ri-a đáp tức thì :
“Vâng, tôi là một nữ tỳ Chúa Ơi !
Xin Ngài thực hiện ý Người,
Như lời Thiên sứ của Ngài truyền tin”.
Sứ Thần Thiên Chúa bái nhìn,
Ra đi lặng lẽ. Ôi ! Tin tuyệt trần.

Hoàn Vũ

 
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *