Thơ Tuần Chúa Nhật III Mùa Vọng năm B 2023

(Ga 1, 6-8, 19-28.)

Chúa trên sai đến một người :

Gio-an xuất hiện giữa đời : chứng nhân.

Chứng về sự sáng tinh ngần,

Mọi người nhờ đó chọn phần niềm tin.

Không là nguồn sáng tinh tuyền,

Chỉ là nhân chứng nhủ khuyên mở đường.

Đây người Do-Thái ngụ phường,

Giê-ru-sa-lem một địa phương cử người.

Họ là Tư tế đương thời,

Cùng Lê-vi đến tận nơi hỏi rằng :

“Ông là ai với chức năng?”

Ông tuyên bố thẳng thắn rằng: “Phần tôi:

Không là đấng đến từ Trời,

Hay Ki-tô xuất hiện nơi dương trần.

Không Ê-li-a kiếp thế nhân,

Sách ngôn sứ nói nhân trần ngóng trông “.

“Thế là ai giữa cộng đồng,

Ngõ hầu được biết còn mong bởi vì :

Nói cùng người phái ra đi,

Xin Ông cho biết những gì về Ông?”

Tôi xin đáp với tấm lòng :

“Tôi đây là một tiếng cồng tiếng hô.

Ở trong hoang địa vang to,

Sửa đường cho thẳng hầu cho con Trời.

Mà ngôn sứ đã một thời,

Ê-li-a chính miệng Người thốt ra “.

Nhóm người được phái đi là:

Người Pha-ri-siêu họ cũng đà hạch Ông :

“Tại sao Ông lại cả lòng,

Đứng làm phép rửa, nếu không phải là.

Đức Ki-tô hoặc Ê-li-a.

Hay ngôn sứ nào khác là lẽ chi?”

Ông nghe đáp trả tức thì :

“Tôi đây dùng nước rửa vì thân tôi.

Chỉ trong nước ở sông đời,

Nhưng còn vị khác từ Trời tinh trong.

Đến sau tôi giữa các ông,

Các ông không biết .Tôi không xứng gì.

Cởi quai dép của Ngài đi,

Các điều trên đó hiện thì xảy ra.

Tại ngay xứ Bê-ta-ni-a

Bên kia dòng nước sông là Gio-đan.

Nơi mà chính vị Gio-an,

Đã làm phép rửa hằng ngàn tội nhân

Hoàn Vũ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *