Thơ Tuần Chúa Nhật III Mùa Vọng năm A 2022

Mt 11,2-11.

      Gio-an hiện ở trong tù,

Nghe về việc Chúa Ki-tô đang làm.

      Sai môn đệ đến thưa rằng :

Thầy là đấng phải đến chăng thưa Thầy?

      Hay chờ Đấng khác nào đây ,

Chúa liền bảo họ thế này : về đi,

      Hãy tường thuật lại những gì,

Tai nghe mắt thấy thực thi hằng ngày.

      Người mù, què quặt đó đây,

Chữa lành : mắt thấy,chân tay đi cầm.

      Người phong hủi khỏi.Điếc,câm,

Nghe và nói được.Chết nằm trong quan.

      Chữa cho sống lại an toàn,

Tin mừng cũng được truyền loan tứ bề.

      Cho người nghèo khó tin nghe,

Phúc ai không vấp phạm về danh Ta.

      Những người sai đến đi ra,

Đám đông được Chúa hỏi là :các ngươi .

      Vào trong hoang địa là nơi,

Thấy lau nghiêng ngả gió Trời phất phơ.

      Còn xem gì nữa bây giờ,

Xem người ăn mặc lụa tơ cầu kỳ.

      Thử đem lý trí mà suy,

Người sang trọng chẳng ai thì đến đây.

      Nhưng trong cung điện hằng ngày,

Vậy xem ai ở trong đây hiện thì.

      Hay đi xem một tiên tri,

Phải,hơn nhiều vị khác vì Ngài đây.

      Trổi hơn nhiều vị xưa nay,

Có lời đã chép thế này về Ông.

      Ta không tâng bốc đền công,

Tiên tri sinh hạ bởi lòng nữ nhân.

      Chẳng ai trên cõi thế trần,

Hơn Gio-an bởi bản thân Ông là:

      Một người đã được Chúa Cha,

Chọn hầu chuẩn bị Con Ta giáng trần.

\     Dương gian là một tuyệt nhân,

Trên Thiên Quốc một thành phần nhỏ nhoi.

      Một người nhỏ nhất nước Trời,

Còn cao hơn cả con người Gio-an.

Hoàn vũ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *