Thơ Tuần Chúa Nhật III Mùa Chay năm A 2023

Ga 4,5-15.19b-26.39a.40-42

      Chúa vào thành xứ Sa-ma-ry,

Gần miền đất Gia-cóp hiện thì : Xy-kha.

      Giu-se con hưởng đất Cha.

Giếng sâu Gia-cóp hiện là ở đây.

      Nắng nôi,nực nội cả ngày,

Chúa vào giếng nghỉ ngồi ngay bờ thành.

      Vào giờ trưa lúc nắng hanh,

Có người phụ nữ trong thành Sa-ma-ry.

      Đến và lấy nước gặp khi,

Chúa đang ngồi nghỉ,Ngài thì hỏi ngay.

      Cho tôi chút nước giếng này,

Trong khi môn đệ giờ đây vào thành.

      Để mua ít thức ăn nhanh,

Nhưng người phụ nữ lòng thành nói ngay:

      Chắc Ông dư biết điều này,

Ông người Do Thái,tôi đây hiện thì,

       Người dân xứ Sa-ma-ry

Ông xin tôi nước đời thì nghĩ sao ?

      Bởi Do-Thái chẳng khi nào,

Được giao tiếp hoặc đổi trao ân tình.

      Hiểu nhưng Chúa vẫn bình sinh,

Trả lời: nếu biết quy trình Chúa ban.

      Ai người trọng trách kiện toàn,

Nói xin chị nước địa bàn này đây.

      Ắt rằng chị sẽ xin ngay,

Ngài cho nguồn nước luôn đầy chẳng vơi.

      Nước hằng sống ở cõi Trời,

Thưa Ông theo lẽ ở đời làm sao.

      Không gầu,giếng lại quá sâu,

Cách nào múc nước,nước đâu để rồi.

      Ông ban nước ấy cho tôi,

Lẽ nào Ông trổi hơn người tổ tiên.

      Là Gia-cóp đã để quyền,

Chúng tôi hưởng giếng y nguyên thế này.

      Chính Người uống nước ở đây,

Cũng như con cháu hằng ngày uống chung.

      Cả luôn đàn vật hưởng dùng,

Nước này ai uống sẽ không thỏa lòng.

       Vẫn còn khát chị hiểu không ?

Nước tôi cho,kẻ ước mong hết thèm.

      Không còn khát chẳng muốn thêm.

Nước tôi cho sẽ trở nên nước nguồn.

      Trong như suối mạch vọt lên,

Ban cho sự sống trung kiên đời đời.

       Người đàn bà đã ngỏ lời :

Cho tôi nước ấy để tôi hết thèm.

      Khỏi ra đây để múc thêm,

Chị về nhỏ nhẹ dịu êm dẫn chồng.

      Ra đây nghe cũng như trông,

Để cùng chứng kiến giếng trong cảnh tình

      Chị rằng trong kiếp nhân sinh,

Chồng tôi không có quá trình đời tôi.

      Không chồng chị nói đúng rồi,

Năm đàn ông đã qua đơi chị chăng.

      Người đàn ông hiện còn đang,

Sống cùng chị chẳng đàng hoàng chồng đâu.

      Ngạc nhiên nhận thức trong đầu,

Thưa Ông tôi chẳng ngờ đâu Ông là :

      Một ngôn sứ xuất hiện ra.

Chúa là đấng chính ông cha hiện giờ.

      Đã xây đã lập đền thờ,

Ở trên đỉnh núi ,bất ngờ bảo ông.

      Giê-ru-sa-lem mới chính tông.

Là nơi thờ đấng chí công Chúa Trời.

      Đức Giê-su phán tại nơi,

Nghe đây chị hãy tin lời của tôi.

      Đến ngày trên khắp trần đời,

Không cùng thờ Chúa ở nơi điện đền.

      Trên núi hay Giê-ru-sa-lem,

Các ngươi thờ đấng đầu tiên tạo thành.

       Chúng tôi kính đấng hữu danh,

Đấng mà nhận biết thật rành từ đâu.

      Vì ơn cứu độ từ đầu,

Nơi dân Do-Thái tự bao thuở rồi.

      Nhưng giờ đã đến tới nơi,

Lúc này là lúc sử đời đã ghi.

      Cách thờ phượng đích thực thì,

Thờ trong Thần khí thực thi chân thành.

      Hiểu, thưa, chị nói chính danh,

Đấng Mê-si-a đấng tốt lành : Ki-tô

      Hiện thân, thời điểm bấy giờ,

Sẽ loan mọi sự phượng thờ nơi đâu.

      Chẳng cần úp mở nói mau,

Tôi là đấng ấy chị nào có hay.

      Tôi đang nói với chị đây.

Nhiều người trong nội thành này đã tin

      Bởi vì nghe,cũng đã nhìn,

Thấy người phụ nữ nên vin vào lời.

      Chị là nhân chứng hiện thời,

Vậy khi họ đến gặp Người cũng tin

       Dân Sa-ma-ry cũng đã xin,

Mời Người ở lại mong tìm tương lai.

      Và Người lưu lại hai ngày,

Người tin càng lúc giới này càng đông.

      Bảo người phụ nữ không chồng,

Không vì lời chị kể hòng tôi tin.

      Thực ra mắt chúng tôi nhìn,

Thấy và biết gấp vạn nghìn chỉ nghe.

      Người mà dân ngoại chưa hề,

Nghe về Thiên Chúa chở che cứu đời.

  Hoàn vũ 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *