THƠ TUẦN CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM B

Thưa Thầy Thầy hiện ở đâu?

Những ai thấy có nhu cầu đến xem.

Điều trông mong thỏa ước nguyền.

Đến cùng Ngài thấy ắm êm mọi bề.

Xin cho con biết lắng nghe,

Thực thi lời Chúa chớ hề sai ngoa.

Hoàn vũ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *