Thơ Tuần Chúa Nhật II Thường Niên năm A 2023

Ga 1,29-34.

      Gio-an thấy Chúa tiến về,

Phía mình và những người nghe,nói rằng :

      Đây Chiên Thiên Chúa toàn năng,

Là con của đấng vĩnh hằng giáng lâm.

    Xuống trần tẩy xóa lỗi lầm,

Này tôi đã nói bao lần trước đây.

      Đến sau tôi , sự thể này,

Nhưng Ngài đã có trước ngày thân tôi.

      Thành hình làm kiếp con người,

Phần Người cao trọng từ Trời hạ sinh.

      Tôi xin thú nhận thật tình,

Là tôi không biết quang vinh của Người.

      Để minh chứng thực là ai,

Tỏ cho Is-ra-en biết Ngôi hai giáng trần.

      Tôi làm phép rửa kiếp nhân,

Dòng sông xóa tội thế trần lỗi sai.

      Rửa bằng sông nước trần ai.

Chứng minh Thần khí mượn loài bồ câu.

      Từ Trời đáp xuống trên đầu,

Thực tình chẳng biết từ đâu,thế rồi.

      Đấng sai tôi rửa phán lời,

Thánh Thần ngự xuống từ Trời trên ai.

      Đó là Thiên Chúa ngôi Hai,

Ngài là đấng Thánh được sai xuống trần.

      Rửa trong ơn Chúa Thánh Thần,

Tôi nhìn thấy tự bản thân chứng là :

      Ngài là con Đức Chúa Cha,

Giáng trần chuộc kẻ mù lòa nẻo ngay.

Hoàn vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *