Thơ Tuần Chúa Nhật II Phục Sinh 2024

(Ga 20, 19-31)

Vào chiều thứ nhất trong tuần,

Các môn đệ họp quây quần bên nhau.

Then cài cửa kín trước sau,

Sợ người Do-thái, đang sầu bỗng nhiên.

Chúa Giê-su đến sát bên,

Đứng ngay giữa chúc bình yên đoạn là :

Đưa tay và cạnh sườn ra,

Ngài cho xem thấy để mà vững tin.

Các Ông mừng rỡ muôn nghìn,

Tai nghe mắt thấy nên tin nơi Ngài.

Bình yên chúc lại lần hai,

“Như Thầy đã được Cha sai thế nào.

Thì Thầy cũng sẽ lại trao

Bài sai ấy được truyền vào các con.”

Nói rồi Ngài thổi nguồn ơn,

Đoạn rồi phán bảo: “Các con thiết cần.

Hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần,

Ban quyền tha tội thế nhân”. Ngài rằng :

“Quyền tha buộc với chức năng,

Tha ai tội ấy ắt rằng được tha.

Buộc ai tội ấy ắt là,

Bị cầm lại”, luật ban ra từ Trời.

Luật là Thánh hóa con người,

Yêu thương tha thứ cảnh đời khổ đau.

Tô-ma vì có nhu cầu,

Không cùng họp mặt với nhau lần này.

Gọi : Đi-đy-mô vắng hôm nay,

Bạn ông quả quyết một hai rằng là:

“Chúng tôi đã thấy Chúa mà”

Tô-ma đã nói rằng là : “Không tin.

Nếu tôi không chính mắt nhìn,

Ngón tay xỏ chính lỗ đinh tay Ngài.

Bàn tay thọc thẳng ngay nơi,

Chỗ sườn đâm thấu chẳng đời nào tin”.

Tám ngày sau lại lặng im,

Then cài cửa kín ắng yên như tờ.

Lần này có mặt Tô-ma,

Bình an Ngài chúc như là mới đây.

Đoạn Ngài nói thẳng thế này :

“Tô-ma hãy xỏ ngón tay và rồi.

Thọc bàn tay thẳng vào nơi,

Cạnh sườn và lỗ đinh thời hãy tin.

Cứng lòng muốn mắt phải nhìn”.

Mặt mày ủ rũ hằn in não nề.

Tô-ma cảm nhận ê chề,

Thưa rằng: “Lạy Chúa! con nghe hiểu rồi”.

Thế nên Chúa đã phán lời :

“Tô-ma vì thấy nên thời con tin,

Kẻ không nghe thấy chẳng nhìn,

Phúc hơn kẻ thấy mới tin bội phần.”

Còn nhiều phép lạ đích thân,

Làm cùng môn đệ chưa lần chép ghi.

Ít điều ghi lại chỉ vì,

Để tin kiên vững rằng thì lý do :

Giê-su là Đấng Ki-tô,

Con Thiên Chúa chẳng nhớp nhơ tội đời.

Để tin và sống thảnh thơi,

Cậy vào danh Đức Chúa Trời toàn năng.

Hoàn Vũ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *