Thơ Tuần Chúa Nhật II Phục Sinh 2023

Ga 20,19-31

      Buổi chiều thứ nhất trong tuần,

Nhà môn đệ họp thiết cần cài then .

      Sợ người Do Thái ngày đêm,

Chúa Giê su đến đứng bên nói lời:

      Bình an cho hết mọi người,

Rồi Người đã chỉ vào nơi thân mình.

      Cạnh sườn và những lỗ đinh,

Các môn đệ thấy xiết tình mừng vui.

      Vì xem thấy Chúa hiện thời,

Lần hai Người cũng đồng thời,chúc thêm.

      Bình an thân chúc êm đềm,

Thầy sai đi,tựa Cha trên sai Thầy.

      Thầy vâng theo ý Cha ngay,

Nói xong đoạn chính miệng Ngài thổi hơi.

      Vào chung cho cả mọi người,

Xong Người cất tiếng nói lời phúc ân.

      “Hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần”,

Anh em ở giữa thế nhân được quyền.

      Nhân trần vướng mắc tội khiên,

Anh em tha thứ họ liền được tha.

      Anh em cầm buộc ắt là :

Trên Trời cầm buộc do Ta ban quyền.

      Một người trong nhóm trung kiên,

Tô-ma tên đệm gắn liền Đy-đi-mô,

      Ông không có mặt bấy giờ,

Khi mà Chúa đến, bất ngờ bảo Ông.

      Họ rằng: mọi mắt đã trông,

Tỏ tường thấy Chúa .Ông không tin lời.

      Nếu không chính mắt của tôi,

Không nhìn thấy dấu đinh nơi tay Người.

      Không tin nghe nói khơi khơi,

Không rờ vào chính dấu nơi cạnh sườn.

      Cũng không tin thiếu chính nguồn

Tám ngày sau Chúa vẫn luôn đậm đà.

      Thình lình Ngài lại hiện ra,

Cửa nhà vẫn đóng thật là bất ưng.

      Có Tô-ma hiện họp chung

Hiện ra tại điểm tập trung giữa nhà.

      Bình an cho anh em nha,

Rồi Người nói với Tô-ma điều này :

      Đặt tay năm ngón vào đây,

Và nhìn xem lỗ đinh tay của Thầy.

      Để tay vào cạnh sườn này,

Lòng đừng cứng nữa từ đây đổi đời.

      Lạy Thiên Chúa ,Lạy Chúa tôi,

Đức Giê-su đoạn phán lời với Ông.

      Bởi do chính mắt con trông,

Thấy nên con mới động lòng mà tin.

      Phúc ai không thấy không nhìn,

Mà tin mới gọi là tin tín thành.

      Còn nhiều dấu lạ điều lành,

Chúa làm mà chẳng viết thành sách lưu.

      Còn điều đã chép đã nêu,

Cũng như miêu tả là điều giúp tin.

      Vào Giê-su đức tin nhìn,

Là Ki-tô con Chúa, xin giao hòa.

      Nhân trần với Đức Chúa Cha,

Ai tin được sống nhờ qua danh Người

Hoàn vũ.

      

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *