Thơ Tuần Chúa Nhật II Mùa Vọng năm A 2022

Mt 3,1-12.

Gio-an Tẩy-giả giảng chung,

Trong miền hoang địa thuộc vùng Giuđêa

Điều Ông kêu gọi rằng là :

Hãy ăn năn thống hối và cải thân.

Nước Trời hiện đã đến gần,

Chính tiên tri Isaia đã nhiều lần báo tin.

Từ trong hoang địa vắng im,

Dọn đường và hãy ngước nhìn nẻo ngay.

Gioan mặc áo thắt dây,

Lạc đà da thú còn đầy những lông.

Ăn châu chấu uống mật ong,

Chấu và mật kiếm được trong khu rừng.

Dân Giêrusalem cả khắp vùng,

Xứ Giu-đêa,phụ cận sông Gio-đần.

Đổ tuôn đến để ăn năn,

Cùng Ông thú tội ân cần cậy trông.

Xin làm phép rửa do Ông,

Nước Gio đan rửa do lòng cậy tin.

Văn nhân,biệt phái cũng xin,

Ông làm phép rửa Ông nhìn nói ngay.

Hỡi nòi rắn độc đến đây,

Các ngươi sao chẳng mảy may cải tà.

Tránh cơn thịnh nộ diễn ra,

Hòng đang đổ xuống đầu và thân ngươi.

Hãy làm việc thiện đền bồi,

Xứng cùng sự thống hối vơi cực hình.

Chớ tự hào với đinh ninh,

Về Abraham tổ phụ mình khi xưa.

Sẽ phù hộ kẻ kế thừa,

Quyền năng Chúa tự ngàn xưa thương tình.

Khiến hòn đá có sinh linh,

Trở thành con cái thân mình Abraham.

Lưỡi rìu hiện đã kề ngang,

Gốc cây đang để sẵn sàng chặt ngay.

Cây không sinh trái tốt đầy,

Chặt quăng vào lửa đêm ngày đốt thiêu.

Phận tôi thực hiện một điều,

Nước sông dùng rửa làm theo thể hình.

Cho người sám hối hồi sinh,

Đến sau tôi đấng quyền linh hơn nhiều.

Phận tôi chẳng xứng bao nhiêu,

Cởi giầy chẳng đáng nhiều điều tựa không.

Chính Ngài sẽ dụng lửa hồng,

Rửa các ngươi bởi chính trong Thánh Thần.

Dùng nia sàng sẩy và dần,

Lựa trong tay chọn thành phần lúa ngon.

Đem về kho để bảo tồn,

Lửa không hề tắt thiêu luôn rơm tà.

Hoàn vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *