Thơ Tuần Chúa Nhật I Mùa Vọng năm B 2023

(Mc 13,33-37)

      Chúa rằng: “luôn phải cẩn chừng,

Sự gì xảy đến bất ưng chẳng ngờ.

      Thức canh luôn chớ thờ ơ,

Chẳng hề báo trước thời giờ xảy ra.

       Ví như kẻ trộm vào nhà,

Chẳng khi báo trước rằng là thời gian.

        Hoặc là ví dụ khác bàn,

Chủ kia dự tính khôn ngoan vắng nhà.

      Trước khi dự định đi xa,

Gọi đầy tớ lại phân ra việc làm.

      Cùng người giữ cổng lưu tâm.

Phải luôn canh thức với tầm mức cao.

      Thức canh,chẳng biết khi nào,

Chủ về chập tối hay vào giữa đêm,

      Lúc gà gáy hoặc nắng lên,

Thời gian tỉnh táo chuỗi liền chớ ngơi.

       Chủ nhà về đến gặp người,

Kẻ đang mê ngủ,ông thời nghĩ sao?

       chung quy Thầy nói gộp vào,

Cẩn chừng chẳng biết khi nao,ngày giờ”

Hoàn Vũ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *