Thơ Tuần 18-08-2019 – Thơ Hoàn Vũ

Chúa nhật XX thường niên năm C.

Tưởng rằng Ta đến thế gian,

Là Ta đem đến bình an cho đời.

Không đâu đến với loài người.

Là đem chia rẽ vào nơi cõi trần.

Nghe ra trái nghịch toàn phần

Bản năng của Chúa ái nhân hiền hòa.

Dậy đường chân thật, thứ tha

Yêu thương bác ái bao la thiết tình.

Con đường chân lý : Duy Linh,

Khác đường Duy vật tạo sinh oán thù

                         Hoàn Vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *