Thơ Hàng Tuần – Lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống – Thơ Hoàn Vũ

Thánh Thần Thiên Chúa ngôi ba,

Xin Ngài tuôn đổ chan hòa hồng ân.

        Bảy ơn nhân thế thiết cần:
Khôn ngoan,hiểu biết, liệu phần riêng tư.

        Kính tôn sợ Chúa nhân từ,

Thông minh sức mạnh coi như hằng ngày.

        Chuyên cần đạo đức hăng say,

Thực thi chân lý thẳng ngay giữa đời.

                                        Hoàn Vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *