Thơ hàng tuần – Chúa Nhật 2 Phục Sinh – Thơ Hoàn Vũ

Hằng tuần Lời Chúa dậy ta.

   Suy tìm Thánh Ý đem ra thực hành

 

  Chúa nhật tuần 2 mùa phục sinh năm C

          Ngày 28/4/2019(24/3/Kỷ Hợi)

                               *

           Tô Ma nghe nói chẳng tin,

Khi không chạm, nếm, ngửi, nhìn, rờ, nghe.

         Bao phen cũng bởi bạn bè,

   Không dùng lý trí luận suy sự tình,

         Trong thời duy vật hiện sinh,

“Phải khôn như rắn, ngoan hình bồ câu”.

        Không nên khị chỉ “ nghe đâu”,

Là “chầu ngay đấy” dễ vào cuồng tin.

        Tô Ma bối cảnh cận nhìn

“Cẩn tắc vô náy” hằn in trong đầu.

        Nên Ông “ đón trước rào sau”.

Bản năng thận trọng nên nào dễ tin.

  Chúa không khiển trách mà nhìn

“Kẻ nào không thấy mà tin phúc nhiều.”

         Đời càng cẩn trọng bao nhiêu,

Giúp ta tránh được nhiều điều lụy thân.

                                          Hoàn Vũ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *