Thiếu Nhi Thánh Thể và Under The Sea camp – 2017

Thiếu Nhi Thánh Thể và Under The Sea camp – 2017

Hình ảnh sinh hoạt Thếu Nhi Thánh Thể Hoan-Thiện tại Under The Sea camp – 2017
Hình ảnh sinh hoạt đêm trung thu 2017 tại trung tâm Hoan-Thiện
Video – Thiếu Nhi Thánh Thể Hoan-Thiện sinh hoạt tại camp Under The Sea – 2017
Video - Thiếu Nhi Thánh Thể Hoan-Thiện sinh hoạt tại camp Under The Sea - 2017