THỂ LỆ BẦU CỬ BAN THƯỜNG VỤ CỘNG ĐOÀN THÁNH TÔMA THIỆN – TRUNG TÂM THÁNH MẪU LA VANG

THỂ LỆ VÀ CHƯƠNG TRÌNH BẦU CỬ BAN THƯỜNG VỤ CỘNG ĐOÀN THÁNH TÔMA THIỆN – TRUNG TÂM THÁNH MẪU LA VANG
KHÓA HAI NĂM: 2021-2023

A. TIÊU CHÍ ĐỐI VỚI ỨNG VIÊN

1. Là người tín hữu đã chịu Bí tích Thêm Sức, có đời sống gương mẫu, phù hợp với giáo huấn và đường lối của Giáo Hội, không bị ngăn trở về Giáo luật và pháp luật.
2. Có những đức tính cần cho vai trò như: tinh thần phục vụ, có thể làm việc tập thể, khả năng lãnh đạo, tạo sự hiệp nhất trong Cộng đoàn.
3. Có năng lực cần cho vai trò như: sức khoẻ, trình độ văn hoá.
4. Có thời giờ dành cho công việc chung.

B. CÁCH THỨC TUYỂN CHỌN

I. ĐỐI VỚI NGƯỜI ỨNG CỬ (ỨNG VIÊN):

Độ tuổi từ đủ 18 tuổi đến 67 tuổi.

1. Ban Thường Vụ đương nhiệm (tự động là ứng viên)
2. Các ứng viên do các hội đoàn và xóm giáo đề cử (không quá 3 ứng viên trong cùng hội đoàn hoặc xóm giáo).
3. Ứng viên tự do: Ứng viên tự do ra ứng cử hoặc người khác đề cử nhưng phải có sự đồng ý của ứng viên.

*Lưu ý: Ứng viên tự do và ứng viên do hội đoàn hoặc xóm giáo đề cử phải ghi danh trước thời hạn quy định, Chúa Nhật ngày 28-03-2021.

II. ĐỐI VỚI NGƯỜI THAM GIA BẦU CỬ (CỬ TRI):

Độ tuổi từ đủ 18 tuổi trở lên và phải là người đang sinh hoạt trong Cộng đoàn như thường xuyên đi lễ tại Trung tâm hoặc đang tham gia các hội đoàn, xóm giáo của Trung tâm.

Mỗi một nóc gia/một địa chỉ chỉ được một người đại diện đi bầu.

*Lưu ý: Người tham gia bầu cử phải ghi danh trước thời hạn quy định, Chúa Nhật ngày 25-04-2021.

C. TIẾN TRÌNH NGÀY BẦU CỬ

I. Vòng bầu cử thứ nhất:
1. Mỗi người bầu cử (cử tri) chỉ được bầu cho 1 ứng viên.
2. Kết quả ứng viên nào đạt được hơn 2/3 tổng số phiếu bầu hợp lệ thì đắc cử Chủ tịch Cộng đoàn.
3. Trường hợp không có ứng viên nào đạt hơn 2/3 số phiếu hợp lệ thì sẽ lấy 5 người có số phiếu bình chọn cao nhất (trường hợp vị trí thứ 5 có cùng số phiếu thì sẽ lấy hết số ứng viên này).

*Lưu ý: Quy Định Về Phiếu Bầu Không Hợp Lệ
+ Nếu phiếu bầu không được ghi đầy đủ tên thánh + họ + tên của ứng viên thì bị coi phiếu không hợp lệ.
+ Nếu phiếu được ghi hơn 1 tên, thì bị coi phiếu không hợp lệ.

II. Vòng bầu cử thứ hai:
1. Mỗi người đi bầu cử (cử tri) chỉ bầu cho một người trong số những người đã đắc cử ở vòng bầu cử thứ nhất.
2. Ứng viên nào đạt được hơn 2/3 tổng số phiếu bầu hợp lệ thì sẽ đắc cử chức Chủ tịch Cộng đoàn.
3. Nếu không có ứng viên nào đạt được hơn 2/3 tổng số phiếu bầu hợp lệ thì sẽ chọn 2 người có số phiếu cao nhất bước vào vòng bầu cử thứ ba (trường hợp vị trí thứ 2 có cùng số phiếu thì sẽ lấy hết vào vòng III).

*Lưu ý: Quy Định Về Phiếu Bầu Không Hợp Lệ
+ Nếu phiếu bầu không được ghi đầy đủ tên thánh + họ + tên của ứng viên thì bị coi phiếu không hợp lệ.
+ Nếu phiếu được ghi hơn 1 tên, thì bị coi phiếu không hợp lệ.

III. Vòng bầu cử thứ ba:
1. Mỗi người đi bầu cử (cử tri) chỉ được bầu cho một người trong số những người đã đắc cử ở vòng bầu cử thứ hai.
2. Ứng viên nào đạt được tổng số phiếu bầu hợp lệ cao nhất thì sẽ đắc cử chức Chủ tịch Cộng đoàn.
3. Trong trường hợp vẫn chưa tìm được người đắc cử sẽ tiếp tục bầu thêm một lần nữa mà thôi. Sau vòng bầu này vẫn chưa tìm được người đắc cử thì cha Tuyên úy Cộng đoàn sẽ gặp riêng hai ứng viên để quyết định.

*Lưu ý: Quy Định Về Phiếu Bầu Không Hợp Lệ
+ Nếu phiếu bầu không được ghi đầy đủ tên thánh + họ + tên của ứng viên thì bị coi phiếu không hợp lệ.
+ Nếu phiếu được ghi hơn 1 tên, thì bị coi phiếu không hợp lệ.

D. TIẾN TRÌNH THỜI GIAN BẦU CỬ

1. Ghi danh ứng viên: Bắt đầu từ sau Thánh lễ 7.00pm thứ Bảy ngày 06-03-2021. Hết hạn vào lúc 11:59pm Chúa Nhật ngày 28-03-2021. Người phụ trách ghi danh: Đaminh Đỗ Trọng Khanh: 0413 862 332
2. Ghi danh cử tri tham gia bầu cử: Bắt đầu từ Thứ Bảy ngày 06-03-2021. Hết hạn vào lúc 11:59pm Chúa Nhật ngày 25-04-2021. Người phụ trách ghi danh: Teresa Trần Thị Ngọc Anh: 0434 495 159
3. Ngày bầu cử: 7.00pm Thứ Tư ngày 28-04-2021 tại Nhà thờ Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang.
4. Ngày ra mắt Ban Thường Vụ Cộng Đoàn Thánh Tôma Thiện – Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang khóa 2021-2023: Thánh lễ 10.00am Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống ngày 23-05-2021.

Ngày 05-03-2021
Trưởng Ban Bầu Cử
Lm. Tuyên Úy Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang
G.B. Đặng Nhật Trường, C.Ss.R.

Link download Thể Lệ Bầu Cử

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *