Thay đổi Thánh lễ Cầu nguyện và Xức dầu bệnh nhân tháng 4/2023

Thánh lễ Cầu nguyện và Xức dầu cho bệnh nhân sẽ được cử hành vào lúc 7.00pm Thứ Năm 13/4/23 thay vì tối Thứ Sáu do Trung Tâm có Thánh lễ Phát tang của ông Phêrô Tuyết. Xin ông bà anh chị em lưu ý.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *