Thay đổi giờ Chầu Thánh Thể Thứ Sáu hằng tuần

Trung Tâm sẽ thay đổi giờ Chầu Thánh Thể Thứ Sáu hằng tuần như sau:
– 7.00pm Thánh lễ
– Chầu Thánh Thể và Kính Lòng Chúa Thương Xót sau Thánh lễ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *