THÁNH TẨY TRẺ EM

Kể từ tháng 12 năm 2020 Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang sẽ có Thánh tẩy trẻ em mỗi tháng một lần vào lúc 3.00pm Chúa Nhật cuối tháng. Gia đình nào có con em muốn được thánh tẩy, xin liên hệ với các cha trễ nhất trước một tuần.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *