Cập nhật việc sơn sửa hàng rào Trung tâm

Công việc sơn hàng rào của Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang đã được hoàn tất trong 2 ngày Thứ Bảy (27/4 & 4/5/24) bởi những anh em trong Ban Thường Vụ, Ban Bảo Trì chịu trách nhiệm, và với sự quảng đại cộng tác của một số anh chị em trong Cộng đoàn. Vì vậy, công việc gắn hàng rào mới sẽ thực hiện trong thời gian sắp tới (khoảng 1 hoặc 2 tuần tới).

Xin Cộng đoàn cầu nguyện cho công việc gìn giữ và xây dựng Cộng đoàn của chúng ta được sự chúc lành của Thiên Chúa, và rất mong sự đóng góp tinh thần và vật chất của mỗi người trong Cộng đoàn. Con cám ơn Cộng đoàn.

Linh mục Tuyên úy Phêrô Lý Trọng Danh

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *