Phục Sinh 2017

♦ Video Trích đoạn tuần thánh Phuc Sinh 2017 tại trung tâm Hoan-Thiện
Video Trích đoạn tuần thánh Phuc Sinh 2017 tại trung tâm Hoan-Thiện
Bài viết đúc kết tuần thánh 2017 – KP Truyền Thông
Những hình ảnh trong đêm Lễ Vọng Phục Sinh 2017 – Lễ 9:30 PM
Những hình ảnh trong đêm Lễ Vọng Phục Sinh 2017 – Giới Trẻ
Những hình ảnh trong ngày Đi Đàng Thánh Giá 2017
♦ Video ngắn- 14 Đàng Thánh Gía – Cuộc Thương Khó Của Chúa Giêsu
14 Đàng Thánh Gía - Cuộc Thương Khó Của Chúa Giêsu
Những hình ảnh trong đêm Lễ Rửa Chân – 2017
Những hình ảnh trong đêm Cầu Nguyện TAIZE – 2017
Nhân dịp Tuần Thánh, bàn về hai tiếng NGẠI NGÙNG – Đoàn Khôi msc