NIÊN KHÓA TÀI CHÍNH CỘNG ĐOÀN 2022-2023 & BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỘNG ĐOÀN 2021-2022

NIÊN KHÓA TÀI CHÍNH CỘNG ĐOÀN 2022-2023

Cộng đoàn chuẩn bị phát hành phong bì dâng cúng cho tài khóa mới, vậy quý vị nào có thay đổi số điện thoại hoặc địa chỉ cũng như những chi tiết khác có liên quan, xin vui lòng liên lạc với chị Têrêsa Kim Trang – Trưởng Ban Gây Quỹ qua số điện thoại: 0403 184 537. Xin lưu ý hạn chót là vào Chúa Nhật ngày 14/8/2022.

===================

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỘNG ĐOÀN 2021-2022

Tài khóa 2021-2022 sắp hết và bắt đầu Tài khóa 2022-2023, Tài chính Cộng đoàn sẽ được báo cáo vào cuối các Thánh lễ Chúa Nhật 14/08/2022. Mời Cộng đoàn theo dõi.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *