NGÀY NHẬM CHỨC BAN THƯỜNG VỤ MỚI

Ban Thường Vụ Cộng Đoàn Thánh Tôma Thiện – Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang nhiệm kỳ 2021-2023 sẽ chính thức nhậm chức vào Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống ngày 23/05/2021. Kính mời Cộng đoàn tham dự Thánh lễ và nghi thức nhậm chức để cầu nguyện cho Ban Thường Vụ mới hầu hoàn thành nhiệm vụ của mình trong thánh ý Thiên Chúa.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *