Mừng Bổn Mạng Ban Truyền Thông Cộng Đoàn Hoan Thiện 2017

Bài viết Mừng Lễ Bổn Mạng Ban Truyền Thông Cộng Đoàn Hoan Thiện 2017 (Ánh Thu – Truyền Thông)
Một số hình ảnh ngày Lễ Bổn Mạng Ban Truyền Thông Cộng Đoàn Hoan Thiện 2017
Đọc thơ Dân Nam trong buổi tiệc gia đình Truyền Thông
Đọc thơ Dân Nam trong buổi tiệc gia đình Truyền Thông