Mở Lớp Giáo Lý Dự Tòng

Lớp Giáo Lý Dự Tòng tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang sẽ khai giảng vào Thứ Bảy 12/8/2023. Chương trình học vào lúc 4.00pm -5.30pm mỗi Thứ Bảy hàng tuần, kết thúc vào Đêm Vọng Phục Sinh năm 2024. Những ai biết ai có nhu cầu, xin hướng dẫn, giới thiệu và ghi danh với anh Thế qua số điện thoại 0421 878 430.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *