LỜI XIN LỖI VỀ VIỆC XIN LỄ

Cha Danh gởi lời xin lỗi đến những anh chị em và gia đình đã xin lễ trong Chúa Nhật tuần trước (7/5 & 8/5/2022). Vì lần đầu tiên lấy những ý lễ trong thùng đựng ý lễ, nên con chưa có kinh nghiệm để kiểm tra đường ống dẫn ý lễ đi xuống thùng đựng ý lễ. Thật sự, có 6 bao thư ý lễ (tuần trước) bị kẹt ở trong đường ống. Trong các thánh lễ của Chúa Nhật tuần này, các cha và Cộng đoàn sẽ hiệp dâng những ý lễ của anh chị em. Xin lỗi và cám ơn anh chị em.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.