LEGIO MARIE VÀ NHÓM KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT SINH HOẠT TRỞ LẠI

LEGIO MARIE CỘNG ĐOÀN THÁNH TÔMA THIỆN SINH HOẠT TRỞ LẠI 

Legio Cộng đoàn Thánh Tôma Thiện sẽ sinh hoạt trở lại vào các tối Thứ Năm hằng tuần, bắt đầu từ ngày 8/4/2021.

====================

NHÓM KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT SINH HOẠT TRỞ LẠI

Kể từ Thứ Sáu 9/4/2021, nhóm Kính Lòng Chúa Thương Xót sẽ sinh hoạt trở lại vào các tối Thứ Sáu hàng tuần sau thánh lễ 7.00pm. Kính mời Cộng đoàn tham dự.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *