Trang Legio Maria

Legio Maria

Lễ Bổn Mạng Legio Maria 2017 tại trung tâm Hoan-Thiện
Lễ Bổn Mạng Legio Maria 2017 tại trung tâm Hoan-Thiện
♦ Video ngắn Mừng Lễ Dâng Mình cho Đức Mẹ (ACIES) – Legio Mariae, Curia Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Tôma Thiện 2017 – Keysborough
Video ngắn Mừng Lễ Dâng Mình cho Đức Mẹ (ACIES) - Legio Mariae, Curia Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Tôma Thiện 2017 – Keysborough
Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội – Mừng Lễ Dâng Mình cho Đức Mẹ ACIES) ngày 25 tháng 3, 2017 – Têrêsa NL ghi lại
Legio Maria Mừng Kính Lễ Bổn Mạng ngày 8/12/2016 – Têrêsa LN- Bài viết
Và những hình ảnh trong ngày lễ Bổn Mạng, xin nhấn vào đây

Click here for more …..