Lễ Misa online – Thơ Hoàn Vũ

Xem lễ mạng
Hiện nay dự lễ Online,
Vậy tham dự lễ đúng sai chỗ nào?
Đi ăn tiệc phải ngồi vào,
Cùng ăn cùng uống làm sao đứng ngoài.
Tiệc tùng ở chốn trần ai,
Có phần văn nghệ khôi hài giúp vui.
Nếu không ăn uống thì đời,
Gọi là khán thính giả mời xem nghe.
Ở trên sân khấu hài hề,
Diễn viên ca sỹ trổ nghề tài năng.
Luận suy Giáo hội thấy rằng:
Tình yêu Thiên Chúa vẫn hằng đổ tuôn.
Lễ Mi sa có luôn luôn,
Chuyển ơn cứu độ phát nguồn từ đây.
Nên mời dự tiệc hằng ngày,
Mong ơn lành Chúa đong đầy niềm tin.
Gặp gian nan phải kiếm tìm
Liệu phương tính kế giữ gìn nguồn ơn.
Hoàn Vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *