Lễ cuối năm và phát phần thưởng 2017 của trường Việt Ngữ Hoan-Thiện

Video – Lễ cuối năm và phát phần thưởng 2017 của trường Việt Ngữ Hoan-Thiện
Video - Lễ cuối năm và phát phần thưởng 2017 của trường Việt Ngữ Hoan-Thiện