LỄ CÁC LINH HỒN – 2017

Tường thuật ngày Lễ Cầu Cho Các Đẳng Linh Hồn tại Trung Tâm Hoan-Thiện 2017
Một số hình ảnh ngày Lễ Cầu Cho Các Đẳng Linh Hồn tại Trung Tâm Hoan-Thiện 2017