Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Thơ Hoàn Vũ

Tin

Đức tin nhờ Chúa Thánh Thần

Tin theo Chúa một hồng ân cao vời,

Kẻ tin kính Đức Chúa Trời,

Thánh Thần hướng dẫn nơi nơi tứ bề.

Chữ tin khi viết đọc nghe ,

Thấy tuy đơn giản chẳng hề giản đơn.

Vững tin chết cũng chẳng sờn,

Vì tin phải chết là ơn tuyệt vời

Tin bằng hạt cải mà thôi

Dời cây trên núi trên đồi xuống nương.

Tin cần lý trí dẫn đường,

Cẩn suy để thấy thiện lương ác tà.

Tin không suy có thể là :

Nói sao tin vậy hóa ra tin cuồng.

Thời nay nhân loại nhiễu nhương.

Cậy Thần Chân lý Thiên đường dẫn đi’

Thánh linh thêm sức kiên tri,

Tuân theo Giáo Hội là đi đúng đường.

Ngài luôn là Chúa tình thương,

Phu quân cảm mến hiền nương thế trần.

                                      Hoàn Vũ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *